Obchodné Podmienky

 

1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.fashionuniversity.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "obchodné podmienky").

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Predávajúci:

Daniela Štefáneková Fashion

IČO: 51729024

DIČ: 1124447368

so sídlom: Dolná Ždáňa 267, 96601 Dolná Ždáňa

Živnostenské oprávnenie registrované v Živnostenskom registri Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania, Číslo živnostenského registra: 680-21495

Kupujúci:

Fyzická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar:

Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v katalógu internetového obchodu Fashion University.

Zodpovedná osoba a kontakt

Daniela Štefáneková

Tel. kontakt: +421904681028

E-mail:         daniela.stefanekova@gmail.com

 

2. Registrácia a ochrana osobných údajov

2.1 Podmienky ochrany osobných údajov v internetovom obchode Fashion University sa riadia stanovami GDPR, podľa článku 13, článku 14článku 4 bodu 11 a článku 7. Celé znenie ochrany osobných nájdete TU: https://www.fashionuniversity.sk/ochrana-osobnych-udajov/

2.1 Všetky poskytnuté osobné dáta a informácie v objednávke/pri registrácií slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v internetovom obchode a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie a odoslaním objednávky súhlasíte s registráciou a spracovaním Vašich osobných údajov.

2.2 V prípade, že sa zaregistrujete na odber ponukových e-mailov, budú Vám zasielané maximálne dvakrát mesačne. Službu zasielania noviniek a akcií e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: fashionuniversitysk@gmail.com, alebo v jednom z ponukových emailov (v pätičke emailu) alebo telefonicky.

2.3 Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

2.4 Zákaznícky účet

2.4.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2.4.2 Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.4.3 Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

2.4.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

2.4.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci

 

3. Objednávka a Kúpna zmluva

3.1 Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
  • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3.2 Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia a vyplní formulár osobných údajov.

3.3 Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a súhlas kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

3.4 Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho po preverení objednávky predávajúcim. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. V tele textu emailu potvrdenia je aktuálny odkaz na obchodné podmienky a podmienky ochrany osobných údajov predávajúceho .

3.5 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, neodkladne o tom informuje kupujúceho zaslaním elektronickej pošty na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

3.6 Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o schválení objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

3.7 V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

3.8 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok.

3.9 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Storno objednávky

3.10 Storno objednávky je možné vykonať elektronicky, formou e-mailu, do obdržania emailu o Odoslaní objednávky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno a číslo objednávky.

 

4. Platobné podmienky

4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom spôsobov platby v objednávke:

  • dobierkou v mieste dodania tovaru
  • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
  • prostredníctvom platobnej bráne GoPay (debetná / kreditná karta)

4.2 V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.3 V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

4.5 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

4.6 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Cena tovaru je uvedená bez DPH, predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny sú uvedené v eurách (EUR). Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas označenia tovaru danými symbolmi.

4.7 V cene tovaru nie sú započítané náklady na doručenie a balné tovaru.

4.8 Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

5. Dodacie podmienky

5.1 Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke

5.2 Voľba spôsobu dopravy sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

5.3 Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim.

5.4 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.5 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky odporúčame kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať. Reklamácia zásielky je potrebné podať ihneď pri doručení!

Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie zodpovednosť predajca.

5.6 Spôsoby doručenia / Prepravcovia

Slovenská pošta

Doručenie Slovenskou poštou, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,00/3,60/4,50 EUR pri spôsobe doručenia na dobierku a 2,20/3,00/3,80 EUR pri elektronickom prevode na účet predávajúceho. V tomto poplatku sú zahrnuté náklady na balné a dopravné.

Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o uložení zásielky na obvodnej pobočke pošty. V prípade, že takéto oznámenie nedostanete do 3 pracovných dní od expedície, kontaktujte nás telefonicky, alebo e-mailom na vyššie uvedenú adresu.

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

Kuriérska spoločnosť - DOČASNE NEDOSTUPNÉ od 24.11.2018

Predávajúci ponúka možnosť doručenia zásielok prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DHL Slovensko. Výška poštovného pri tejto forme dodania je 3,50 EUR pri spôsobe platby bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho alebo platobnou bránou pre debetné/kreditné karty GoPay a 4,00 EUR pri spôsobe platby na dobierku. Cena poštovného je uvedená pri výbere spôsobu doručenia tovaru. V tomto poplatku sú zahrnuté náklady na balné a dopravné.

5.7 Na všetky objednávky pri platbe na dobierku garantujeme dodaciu dobu 3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.

5.8 Pri objednávkach, ktorých celková suma tovaru presiahne sumu 50 EUR, je kupujúci oslobodený od úhrady poštovného a balného a to bez výnimky spôsobu doručenia tovaru zvoleného zákazníkom.

5.9 Uvedené dodacie podmienky sa vzťahujú výlučne na krajinu Slovenskej republiky.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie zodpovednosť predajca.

 

6. Záruka

Pri každej objednávke nájdete faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom v období 24 mesiacov. Táto doba začína plynúť dátumom uvedeným na faktúre.

 

7. Rozpor s kúpnou zmluvou - obdržanie vadného alebo nesprávneho tovaru

V prípade, že objednávka pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo požiadať predávajúceho bezplatne a bez zbytočného odkladu obsah zásielky podľa požiadavky kupujúceho buď nahradiť správnym tovarom. Ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny objednávky alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím zásielky o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 

8.Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

8.1 Vzhľadom k tomu, že je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 15 dní od prevzatia tovaru, bez udania dôvodu. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho elektronickou formou a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu.

8.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 15 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, po dohode.

8.3 Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 15 dní od prevzatia objednávky, musí dodávateľovi zaslať tovar v pôvodnom stave, nepoužitý (s prihliadnutím na vyskúšanie tovaru) a v stave v akom ho obdržal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť.

8.4 Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 7 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

8.5 Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny

8.6 V prípade, že spotrebiteľ využil benefit Poštovné Zdarma pri nákupe nad 50 EUR, bude mu navrátená celková suma vráteného tovaru ukrátená o sumu poštovného a balného, podľa sadzobníku Slovenskej pošty / Kuriérskej spoločnosti.

8.7 Ako postupovať pri vrátení tovaru:

Zásielka musí byť kompletná (tovar v pôvodnom, nepoužitom stave, s vysačkami, ak boli súčasťou zásielky) a v stave, v akom bola prevzatá pri dodávke. K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe (faktúry)  a vyplnený formulár o Odstúpení od Zmluvy (vyplň a stiahni TU). Kupujúcemu sa odporúča použiť baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu tovaru.

Tovar sa neposiela na dobierku, ale doporučene, na adresu Daniela Štefáneková, Jégeho 10, 82108 Bratislava, odporúčame zásielku poistiť. Peniaze budú spotrebiteľovi vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť vo formulári o odstúpení od zmluvy) do 7 pracovných dní od obdržania zásielky.

 

9. Reklamácie

V prípade, že je tovar, ktorý ste od nás dostali poškodený, alebo sa poškodil počas jeho užívania v dobe záruky, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 8 Obchodných podmienok.

 

10. Reklamačný poriadok

10.1 Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odoslané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi, popisom závady aj s popisom miesta závady.

10.2 O tejto skutočnosti je kupujúci povinný informovať predávajúceho

Ako postupovať

V prípade reklamácie je potrebné daný výrobok poslať doporučene na adresu: Daniela Štefáneková, Jégeho 10, 82108 Bratislava, spolu s vyplneným reklamačným formulárom a kópiou dokladu o kúpe (faktúry). Je odporúčané použiť baliaci papier či kartón, aby počas prepravy nemohlo dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému prídavnému znehodnoteniu produktu. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame zásielku pripoistiť.

10.3 Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.4 Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

10.5 V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie.

10.6 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

 

11. Mimosúdne riešenie sporov

11.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

11.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

11.3 Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21.  mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

11.4 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

12. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

12.1 Predávajúci má právo na náhradu vzniknutej finančnej škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednaný tovar, neprevzal od dopravcu alebo si zásielku ani po výzve predávajúceho neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním vedome porušil svoju povinnosť uvedenú v bode 5.4 týchto obchodných podmienok.

12.2 Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy náklady spojené s odoslaním a doručovaním objednávky a náklady spojené s balením tovaru.

12.3 Predávajúci má právo neuplatniť si náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

13.3 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho

13.4 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Fashion University

Obchodné podmienky sú platné od 24.5.2018 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Pre viac informácií kliknite TU